Ali Karbasi - علی کرباسی

لطفا درگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید :

پرداخت از طریق درگاه ZarinPal
پرداخت از طریق درگاه Pay.ir

در صورت عدم انتخاب درگاه پرداخت، بعد از 30 ثانیه به درگاه زرین پال متصل خواهید شد !